Manager Service Europe

Mindenki nyelvén beszélünk.

 

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
MANAGER SERVICE EUROPE
(a továbbiakban: Társaság)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

A Társaság adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módontörténő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Fogalommeghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

I. FEJEZET
Társaság a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja
az érintett személyek részére:

Adatkezelő adatai:


Cégnév:          Lázár Edina e. v.
Székhely:       2118 Dány, Széchenyi u. 95.
Adószám:      66979418-1-33
Képviselő:      Lázár Edina
Telefonszám: +36 70 638-8443
E-mail cím:    mse.iroda@gmail.com
Honlap:          http://www.managerserviceeurope.com/

Adatfeldolgozás:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

1) Tárhely adatfeldolgozó:
Cégnév:         Magyar Hosting Kft.
Székhely:      1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám:     23495919-2-41
E-mail cím:   info@mhosting.hu
Honlap:         https://online.mhosting.hu/

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az  datfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:
– A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1625 Bp, Pf. 112 címre vagy elektronikusan mse.iroda@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:
– nem történik külföldre adattovábbítás

II. FEJEZET
Társaság adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Társaság az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait a név, telefonszám, e-mail cím, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

− GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
− GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
− GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
− GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) e-mail fiók használata, számítógép, laptop, tablet használata, céges mobiltelefon használatával kapcsolatos adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés
e) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
f) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel: azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
g) on-line regisztráció a Társaság honlapján történik, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
h) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

− beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
− beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
− szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
− tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén) Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek.

Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:
− A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
− A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
− A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: Mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik. (adózás rendjéről szóló törvény)
− TB, nyugdíj megállapításához szükséges adatok megőrzési ideje: korlátlan ideig.
− Adójog, számviteli kötelezettség megállapításához szükséges adatok megőrzési ideje: 8 év.
− A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
− Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. FEJEZET
Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

− hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
− amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
− törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
− az adat kezelésének korlátozása;
− a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
− személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
− bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
− tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV. FEJEZET
Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaság biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaság az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. FEJEZET
Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI. FEJEZET
Tájékoztatás a nyilvántartásokról

Társaság az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− dátum
− címzett
− harmadik országba történő adattovábbítás
− személyes adatok köre
− adatkezelés, -feldolgozás célja
− adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
− adatkezelő neve és elérhetősége
− adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
− technikai és szervezési intézkedések
− adattörlésre előirányzott határidő
− jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai
azonosítója)

2. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− kérelem időpontja
− érintett neve, azonosító adata
− kérelem tartalma
− intézkedés megnevezése
− intézkedés dátuma
− adatkezelő neve és elérhetősége

3. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− incidens ideje
− incidens megnevezése
− érintettek köre
− érintett személyes adatok
− incidens hatása
− intézkedések
− adatkezelő neve és elérhetősége

4. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− megkeresés tárgya és ideje
− érintettek köre
− érintett személyes adatok
− intézkedések
− adatkezelő neve és elérhetősége

5. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− beérkezés ideje
− kérelem tárgya
− intézkedés (pl. visszaküldés)
− adatkezelő neve és elérhetősége

6. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:

− sorszám
− hatásvizsgálat ideje
− műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
− szükségesség, arányosság vizsgálata
− kockázatok elemzése, kezelése
− adatkezelő neve és elérhetősége
− adatkezelő véleménye

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a http://www.managerserviceeurope.com weboldalakon.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Adatvédelmi felelős:

Lázár Edina
e-mail: mse.iroda@gmail.com
telefon: +3670-638-8443
Manager Service Europe
http://www.managerserviceeurope.com/